Statskontrolleret Økologisk hønsefoder

✓ Grundlagt i 1936 og er i dag Danmarks eneste producent af hele og forarbejdede muslingeskaller.

Biologisk rensning

Produkt:

Knuste muslingeskaller, grove 5 -15 mm.

Hele muslingeskaller

Hele muslingeskaller anvendes primært som halvfabrikata i vores produktion. Dertil kommer en mængde på omkring 100 til 200 tons om året, som vi leverer til biofiltre, der benyttes i biogasanlæg til at fjerne gas- og lugtgener i forbindelse med produktion af biogas, samt til i bio-vandfiltre hvor muslingeskallerne har vist sig effektive i forbindelse med rensning af vand, der stammer fra drænede landbrugsområder.

Man anvender ligeledes muslingeskaller til rensning af røggasser i rensningsanlæg, samt man er i gang med forsøg, hvor man anvender skallerne til rensning af overfladevand i landbruget. Forsøgene som køre i samarbejde med Århus Universitet i Foulum viser at muslingeskaller blinder nitrat og forureningen mindskes i landbruget.

Det betyder at overfladevand som pumpes i gennem et filter bestående af forskellige elementer blandt andet muslingeskaller, der vil filteret binde nitrat således af forureningen mindskes i landbruget.

Seniorforsker Charlotte Kjærgaard, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet om forsøg med filtermatricer i et drænfilteranlæg udtaler:

”Udvaskning af næringsstoffer fra markdræn bidrager til eutrofiering af vandmiljøet. En løsning mod dette kan være drænfiltre, der kan omsætte eller tilbageholde næringsstoffer i drænvandet, inden det når vandmiljøet (www.supremetech.dk).”

“Knuste muslingeskaller aftestes i SupremeTech-projektet som filtermateriale til dræn. Knuste muslingeskaller har gode hydrauliske egenskaber som drænfiltermateriale og afprøves på andet år som fosforfilter i markforsøg. Ligeledes anvendes knuste muslingeskaller i kombination med træflis i filtre optimeret til kvælsstoffjernelse.”

“Laboratorieforsøg har vist at kombinationen af knuste muslingeskaller og flis gav gode resultater i forhold til kvælstoffjernelse og dette afprøves nu i forbindelse med fuldskala feltforsøg.” 

”50 tons muslingeskaller går der årligt til produktion af biofiltrene til biogasanlæg. Det er hele skaller, vi blander det op med Leca for at gøre det mere luftigt, så luften lettere passerer. Det fungerer, skallerne løser opgaven fuldt tilfredsstillende.”

– Administrerende direktør Arne Poulsen, BBK bio airclean A/S

Brug for mere information?

Har du nogle spørgsmål vedr. alternativ anvendelse af muslingeskallerne er du velkommen til at kontakte os på:

Telefon: +45 98 31 10 16
Mail: kontakt@danshells.dk